สารสนเทศการศึกษาของโรงเรียน

 

ดัชนีการศึกษา
อัตราการเลื่อนชั้น
อัตราการซ้ำชั้น
อัตราการออกกลางคัน
อัตราการจบการศึกษา
อัตราการเรียนต่อ
อัตราการคงอยู่ของนักเรียนระดับประถมศึกษาต่อรุ่น
จำนวนนักเรียนตามระดับ
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียนพิการ
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
ภาวะโภชนาการของนักเรียน
จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนเพื่อการศึกษา
การประเมินตนเอง (SAR)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT)
ความถนัดทางการเรียน (SAT)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสมศ.
จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร