มูลนิธิไรท์ฮาร์ท ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
โดย คุณทอม คุณหลุยส์    ไรท์ฮาร์ท
มอบทุนอาหารกลางวัน  16  โรงเรียน ในอำเภอปากท่อ สพท.รบ.1
วันศุกร์ที่  17  เมษายน  2552

   1.โรงเรียนบ้านหนองลังกา
 ผอ.สุวัฒน์ โรยดี
    9.โรงเรียนบ้านท่ายาง
 ผอ.สุวิน พัดเย็น
   2.โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
 ผอ.ศักดา สร้อยพุดตาน
   10.โรงเรียนบ้านยางคู่
 ผอ.สุมาลี พวงพยอม
   3.โรงเรียนบ้านแม่ประจัน
 ผอ.อุไรวรรณ นิติวัฒนชัย
   11.โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 ผอ.โสภณ สุมารินทร์
   4.โรงเรียนบ้านไพรสะเดา
 ผอ.อภิชาติ อุ่นมณีรัตน์
   12.โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ
 ผอ.ศิลปชัย อาจมังกร
   5.โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ
 ผอ.ไพรัช ลิ้มโสภาธรรม
   13.โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม
 ผอ.โสพล แย้มเกษร
   6.โรงเรียนสีวะรา
 ผอ.รัตน์ มากเมือง
   14.โรงเรียนบ้านมณีลอย
 ผอ.สุรินทร์ ไพบูรณ์
   7.โรงเรียนบ้านเขาถ่าน
 ผอ.ศันสนีย์ สกุลวรกานต์
   15.โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน
 ผอ.ไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์
   8.โรงเรียนบ้านพุเกตุ
 ผอ.ประชุม พวงพยอม
   16.โรงเรียนบ้านหินสี
 ผอ.สิทธิพร ภัทรานนท์

 

ประกาศเกียรติคุณบัตร มอบให้กับ คุณหลุยส์    ไรท์ฮาร์ท มูลนิธิไรท์ฮาร์ท ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 

รูปแบบโครงการอาหารกลางวัน และรายมือชื่อผู้บริหาร 16 โรงเรียน

 

ครูณรงค์  กลิ่นฟุ้ง และคุณหลุยส์ ไรท์ฮาร์ท

 

ผอ.ไพรัช  ลิ้มโสภาธรรม ร.ร.บ้านเขาถ้ำ มอบมาลัย

 

ผอ.อภิชาติ  อุ่นมณีรัตน์ ร.ร.บ้านไพรสะเดา มอบมาลัย

 

ผอ.ศักดา  สร้อยพุดตาน ร.ร.บ้านห้วยศาลา มอบมาลัย

 

ครูโสพิศ  มากเมือง ตัวแทนครู มอบมาลัย

 

ผอ.สุวัฒน์  โรยดี ร.ร.บ้านหนองลังกา รับมอบทุนอาหารกลางวัน

 

ผอ.ศักดา  สร้อยพุดตาน ร.ร.บ้านห้วยศาลา รับมอบทุนอาหารกลางวัน

 

ผอ.อุไรวรรณ  นิติวัฒนชัย  ร.ร.บ้านแม่ประจัน

 

ผอ.สุวิน  พัดเย็น  ร.ร.บ้านท่ายาง

 

ผอ.สุมาลี  พวงพยอม  ร.ร.บ้านยางคู่

 

ผอ.รัตน์  มากเมือง  ร.ร.สีวะรา

 

ผอ.ประชุม  พวงพยอม  ร.ร.บ้านพุเกตุ

 

ผอ.ศันสนีย์  สกุลวรกานต์ ร.ร.บ้านเขาถ่าน

 

ผอ.สุรินทร์  ไพบูรณ์  ร.ร.บ้านมณีลอย

 

ผอ.อภิชาติ  อุ่นมณีรัตน์  ร.ร.บ้านไพรสะเดา

 

ผอ.ไพรัช  ลิ้มโสภาธรรม  ร.ร.บ้านเขาถ้ำ

 

ผอ.สุพล  แย้มเกษร  ร.ร.วัดพิบูลวนาราม

 

ผอ.ศิลปชัย  อาจมังกร  ร.ร.บ้านบ่อตะคร้อ

 

ผอ.โสภณ  สุมารินทร์  ร.ร.วัดสว่างอารมณ์

 

ครูชัยวัฒน์  รามนัฏ  ร.ร.บ้านหัวเขาจีน

 

ครูอนงค์  มณีรัตน์  ร.ร.บ้านหินสี

 

รดน้ำ ดำหัว เทศกาลวันสงกรานต์

 

คุณหลุยส์  ไรท์ฮาร์ท, คุณกวี  ด้วงงาม (ตาปี), คุณจุฑามาศ  โรจนานันท์ (เจ้เป้า)

 

ครูชุติมา  จันทร์หอม ร.ร.บ้านหนองลังกา

 

ขอพร ด้วยหน้าตายิ้มแย้มทั้งผู้ให้และผู้รับ

 

ครูชุติมา  จันทร์หอม ผู้ประสานงาน

 

ภาพประทับใจ

 


ขอขอบคุณมูลนิธิไรท์ฮาร์ท ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
มอบทุนอาหารกลางวัน  16  โรงเรียน ในอำเภอปากท่อ สพท.รบ.1
โดย คุณทอม คุณหลุยส์    ไรท์ฮาร์ท
คุณตากวี  ด้วงงาม คุณจุฑามาศ  โรจนานันท์ และ ครูชุติมา  จันทร์หอม  ผู้ประสานงานในประเทศไทย
ครูณรงค์  กลิ่นฟุ้ง  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา  ภาพ/ข่าว