การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเขตพื้นที่
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
วันพุธที่  1  กันยายน  2553

โดย

1. นายชัยรัตน์     เกิดทรัพย์ ผอ.รร.บ้านตลาดควาย ประธาน
2. นายนัทที        พัฒนะผล

ผอ.รร.บ้านหนองจอก

กรรมการ
3. นางนงนุช       เทศเจริญ ครู คศ.3 รร.อนุบาลราชบุรี กรรมการ
     

เอกสารและข้อมูลโรงเรียนที่เตรียมรับการประเมิน

                                                                       1. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SSR)
                                                                       2. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ สมศ.
                                                                       3. แผนปฏิบัติการประจำปี หรือแผนกลยุทธ์
                                                                       4. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                                                                             อ้างถึง: หนังสือราชการ สพท.รบ.1

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

 

คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยศาลา จำนวน  10  ท่าน

 

ฟังการบรรยายของคณะกรรมการเพื่อการประเมินคุณภาพภายภายใน

 

ชี้แจงเอกสารที่เตรียมการประเมิน

 

ครูนงนุช  เทศเจริญ  มอบเกมส์ตัวต่อให้นักเรียนอนุบาล

 

คณะครูตั้งใจรับฟังรายละเอียดของการประเมิน

 

เยี่ยมชมสวนป่าอนุรักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา จากพื้นที่  จำนวน  15  ไร่

 

การรับประทานอาหารกลางวันของอนุบาล 1 - 2

 

คณะกรรมการ และคณะครู ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

เยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียน

 

ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ครูระยะ   จับจัด

 

เอกสารและโครงงานของอนุบาล  1  ครูสมพิศ    จับจัด

 

เอกสารและโครงงานของอนุบาล  2  ครูนุชนภา    แสงทับทิม

 

ป้านนิเทศก์ แสดงผลงานของอนุบาล

 

ชมผลงานของนักเรียนอนุบาล

 

การเรียน การอสอนชั้น ป.4 ครูเพียงเพ็ญ  บุญเพ็ง

 

การเรียน การสอนชั้น ป.2 ครูคมสัน  วงศ์วายุรักษ์

 

การเรียน การสอนชั้น ป.3 ครูศิรินาถ   กิตติยายาม

 

ผอ.ชัยรัตน์  เกิดทรัพย์  สอนนักเรียนชั้น ป.3

 

การเรียน การสอนชั้น ป.5 ครูสามารถ  ภักดีประดิษฐ์

 

ผอ.ชัยรัตน์  เกิดทรัพย์  ประทับใจนักเรียนชั้น ป.3

 

เด็กพิเศษ

 

ห้องเรียนเด็กพิเศษ ครูเพชรลดา  ศรีเรือง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

สวนป่า และสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านห้วยศาลา

 

ชมการเรียน การสอนชั้น ป.6 ครูณรงค์ กลิ่นฟุ้ง

 

สรุปการประเมิน

 

สรุปการประเมิน ข้อดี - เด่น และข้อด้อย

 

ของฝากจากบ้านห้วยศาลา

 

ครูณรงค์    กลิ่นฟุ้ง  ข่าว

 

น.ส.แสงเดือน   แจ่มจันทร์  ถ่ายภาพ