โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

สยามโอเชี่ยนเวิล์ด  โรงละครอัษราหุ่นละครเล็ก
วันจันทร์ที่  10  ตุลาคม  2554


คณะครูผู้ดูแลนักเรียน

 

1.
นายศักดา       สร้อยพุดตาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยศาลา
2.
นางนุชนภา     แสงทับทิม อนุบาล 1
3.
น.ส.สุจิตรา     สพฤษกศรี อนุบาล 2
4.
นางสมพิศ      จับจัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ี  1
5.
นางโสพิศ       มากเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ี  2
6.
น.ส.แสงเดือน แจ่มจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ี  2
7.
นางศิรานาถ    กิตติยายาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ี  3
8.
นายระยะ        จับจัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ี  4
9.
นายสามารถ   ภักดีประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ี  5
10.
นายณรงค์       กลิ่นฟุ้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ี  6

 

เดินทางจากโรงเรียนบ้านห้วยศาลา เวลา 06.00 น.

 

ผู้ปกครอง และคณะครู ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด(กลัวหลง)

 

คณะพี่เลี้ยงที่คอยต้อนรับนักเรียน

 

หุ่นละครเล็กผู้น่ารัก

 

หนังสือเล่มใหญ่

 

คู่เหมือนต่างสี

 

สยามโอเชี่ยนเวิล์ด

 

ทำเนียบรัฐบาลรถขบวนผ่านขณะกลับโรงเรียน

 

ขอขอบคุณ ดต.ไพศาล  ประพฤติกิจ ทางหลวง 2117  พระราม 2  นำขบวนทั้งไปและกลับโรงเรียน

 

กลับถึงโรงเรียนเวลา  19.00 น.

 

ครูณรงค์  กลิ่นฟุ้ง  /ภาพ/ข่าว/