ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อ Sat, 12-Oct-2013 9:20

อำเภอเมือง

อำเภอปากท่อ
อำเภอสวนผึ้ง
อำเภอวัดเพลง
อำเภอบ้านคา
วัดโสดาประดิษฐาราม สินแร่สยาม     วัดเวียงทุน บ้านโป่งกระทิงบน
วัดหนองตาหลวง    รุจิรพัฒน์          อนุบาลบ้านคา     
วัดดอนตลุง               บ้านบึง(สันติมโนฯ)
วัดชัฏใหญ        วัดห้วยไผ่           
สีวะรา             
     
วัดปากช่อง       อนุบาลราชบุรี             
  วัดเขาวัง                    
  วัดบางกระ                  
  วัดน้ำพุ             
     

 

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่
โรงเรียน
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์
เว็บไซต์โรงเรียน
อีเมลโรงเรียน
โทรศัพท์ ร.ร.
บ้านหนองแร้ง
ชลดา แสวงรักษ์
08 1942 7957
http://school.obec.go.th/nongrang
s082@ratchaburi1.org
0 3226 2914
บ้านห้วยท่าช้าง
พิสิฐ รอดประเสริฐ
08 0022 3710
http://school.obec.go.th/htachang
s088@ratchaburi1.org
0 3226 5085
บ้านหินสี
อุไรวรรณ นิติวัฒนชัย 
08 6298 6991
http://school.obec.go.th/hinsee
s094@ratchaburi1.org
0 3272 0023
วัดเกตุน้อย
ปรานอม เอี้ยงกุญชร
08 6893 3056
http://school.obec.go.th/wadket
s105@ratchaburi1.org
0 3271 1021
วัดนาขุนแสน
โสภณ ยิ่งทวี
s039@ratchaburi1.org
0 3239 5235
วัดบ้านโพธิ์
บำรุง อำภา
08 1880 9228
http://school.obec.go.th/wadbanpo1
s136@ratchaburi1.org
0 3273 0065
วัดสันติการาม
ศุภกิจ รัชตหิรัญ
08 2251 7391
http://school.obec.go.th/wadsantikaram
s162@ratchaburi1.org
0 3273 2747
ชุมชนวัดรางบัว
นิพนธ์ เอี่ยมชื่น
08 6162 4606
-
s009@ratchaburi1.org
0 3273 9040

เว็บไซต์โรงเรียนใช้พื้นที่นอก Obec

โรงเรียน
Website
e-Mail
ผู้บริหาร
เบอร์โทร. ร.ร.
มือถือ
1
วัดดอนตลุง http://www.dontalung.com s123@ratchaburi1.org โสภี สุขเจริญ 032-391127 08 1858 4928
2
บ้านหนองปรือ http://www.bnp-school.org/index.php s078@ratchaburi1.org กาญจนา จันทร์นาค 032-228386 081-
3
วัดเขาวัง http://www.khaowang.ac.th s113@ratchaburi1.org อภิชาติ คุณาธาทร 0 3233 7931 -
4
อนุบาลราชบุรี http://www.anubalrct.ac.th
s195@ratchaburi1.org เสน่ห์ โอฐกรรม 0 3233 7240 08 1407 7664
5
วัดห้วยไผ่ http://huayphai.com s175@ratchaburi1.org กิตติชัย วงษ์ปาน 0 3237 0391 08 5262 1413
6
วัดโสดาประดิษฐาราม http://wadsoda.com s165@ratchaburi1.org ราตรี แออ่วม 0 3236 9501 08 1705 3901
7
วัดบางลี่ http://bangli.way13.com s134@ratchaburi1.org มาโนตย์  โกมลกิติศักดิ์ 0 3231 7072 08 1856 9397
8
บ้านห้วยศาลา http://www.huaysala.com s092@ratchaburi1.org ศักดา สร้อยพุดตาน 0 3272 0025 08 7162 9290
9
บ้านพุเกตุ http://www.pukate.qc.ac.th s049@ratchaburi1.org ประชุม พวงพยอม  - 08 1378 4068
10
อนุบาลจอมบึง http://anbjombung.com s191@ratchaburi1.org อนันต์ เอี่ยมชื่น 0 3226 1144 08 1705 6499
11
บ้านจอมบึง http://banjombung.com s026@ratchaburi1.org เฉลิม เทพสวัสดิ์ 0 3236 2036 08 1994 7962
12
วัดปากช่อง http://www.pchong.th.gs s138@ratchaburi1.org อาคม ตรงเที่ยง 0 3272 0045 08 1995 2863
13
บ้านรางม่วง http://www.thai-school.net/school.php?pschool_id=750 s062@ratchaburi1.org อนันต์ หลีจินตะ 0 3226 1002 08 1421 8967
14
รุจิรพัฒน์ http://www.rujirapath.ac.th s103@ratchaburi1.org พจนพร เจริญจิตทวีโชค 0 3272 0074 08 6174 3284
15
อนุบาลสวนผึ้ง http://www.anubansuanphung.com s197@ratchaburi1.org สิทธิชัย ทุติยาภรณ์ 0 3236 4430 08 1942 2708
16
วัดยอดสุวรรณคีรี http://www.watyod.ac.th s150@ratchaburi1.org วินัย พุ่มบุญทริก 0 3272 0056 08 1743 2867
17
บ้านลำพระ http://www.lampra.com s063@ratchaburi1.org เฉลย แตงเที่ยง 0 3273 1445 08 1941 3462
18
บ้านโป่งกระทิงบน http://pongbull.wordpress.com s046@ratchaburi1.org พิทยา คงสุคนธ์ 0 3273 1268 08 1981 9412
             

 


แยกตามอำเภอ

อำเภอเมือง
บ้านเขากรวด
บ้านชัฏเจริญ
บ้านหนองนางแพรว
วัดเกตุน้อย
วัดเกาะลอย (ชุณ)
วัดเขาถ้ำกุญชร
วัดเขาวัง
วัดแคทราย
วัดเจติยาราม
วัดดอนแจง
วัดน้ำพุ
วัดบางกระ
วัดบ้านโพธิ์
วัดประเสริฐราษฎร์ฯ
วัดไผ่ล้อม
วัดพเนินพลู
วัดห้วยไผ่
วัดห้วยหมู
วัดเหนือวน
วัดใหม่ราษฎร์ฯ 
วัดอัมพวัน
วัดพิกุลทอง
จันทคามวิทยา
บ้านเขาสวนหลวง
วัดคุ้งกระถิน
วัดท่าโขลง
วัดนาหนอง
วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ
วัดหนองกระทุ่ม
วัดใหญ่อ่างทอง
วัดใหม่นครบาล

อำเภอปากท่อ
บ้านห้วยศาลา ไทยรัฐวิทยา 64 บ้านเขาช้าง บ้านเขาถ่าน บ้านเขาถ้ำ บ้านเขาพระเอก
บ้านท่ายาง บ้านไทรงาม บ้านนาคอก บ้านพุเกตุ อนุบาลปากท่อ
บ้านพุคาย บ้านแม่ประจัน บ้านหนองบัวหิ่ง บ้านหนองวัวดำ บ้านไพรสะเดา
สีวะรา บ้านหัวเขาจีน บ้านหินสี วัดโคกพระเจริญ วัดสว่างอารมณ์
บ้านห้วยยางโทน วัดราษฎร์สมานฉันท์ วัดวังมะนาว วัดวันดาว วัดสนามสุทธาวาส  
วัดสันติการาม วัดปากท่อ วัดยางงาม บ้านยางคู่ วัดดอนทราย วัดหัวป่า
บ้านเขาอีส้าน บ้านบ่อตะคร้อ บ้านมณีลอย บ้านหนองน้ำใส บ้านหนองไผ่ วัดป่าไก่
วัดพิบูลวนาราม วัดโพธิศร วัดวิมลมรรคาราม วัดหนองกระทุ่ม วัดหนองบัว ชุมชนวัดทุ่งหลวง

อำเภอจอมบึง
บ้านจอมบึง บ้านตลาดควาย บ้านทุ่งกระถิน บ้านทุ่งแจง บ้านทุ่งแฝก บ้านเบิกไพร
บ้านพุแค บ้านพุตะเคียน บ้านพุม่วงราษฎรฯ บ้านรางเฆ่ บ้านรางม่วง บ้านวังปลา
บ้านสันดอน บ้านหนองตาเนิด บ้านหนองนกกะเรียน บ้านหนองปรือ บ้านหนองไผ่ บ้านหนองศาลเจ้า
บ้านห้วยท่าช้าง บ้านหุบพริก มหาราช 7 วัดชัฏใหญ่ วัดด่านทับตะโก วัดนาสมอ
วัดปากช่อง วัดหนองบัวค่าย วันครู 2503 วัดเขาปิ่นทอง อนุบาลจอมบึง  
วัดสูงเนินราษฎรฯ บ้านหนองขนาก บ้านโกรกสิงขร บ้านหนองกระทุ่ม บ้านหนองแร้ง บ้านหนองสีนวล
บ้านหนองไก่เถื่อน วัดป่าเขาสัมมะงา ชุมชนวัดรางบัว บ้านหนองปากชัฏ บ้านห้วยยาง  

อำเภอสวนผึ้ง
กลุ่มนักข่าวหญิง ๒ (บ่อหวี) ชุมชนบ้านบ่อ ธรรมศาสตร์-จุฬา2 บ้านกล้วย บ้านชัฏหนองหมี บ้านท่ามะขาม
บ้านทุ่งศาลา บ้านหนองขาม บ้านหนองหม้อข้าว บ้านห้วยผาก วัดเขากลิ้ง วัดเขาไก่แจ้
รุจิรพัฒน์ วัดนาขุนแสน สินแร่สยาม อนุบาลสวนผึ้ง วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ สมนึกวิทิศวรการ
บ้านสวนผึ้ง บ้านตะโกล่าง บ้านมะขามเอน      

อำเภอบ้านคา
น้ำตกห้วยสวนพลู บ้านพุบอนบน วัดยอดสุวรรณคีรี บ้านโป่งกระทิงบน บ้านลำพระ อนุบาลบ้านคา
บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) บ้านร่องเจริญ วัดช่องลาภ บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านหนองโก โรตารี่ 1บ้านพุน้ำร้อน
บ้านเก่าต้นมะค่า บ้านหนองจอก ประชาพัฒนาวิทย์ บ้านโป่งเจ็ด วัดหนองพันจันทร์  

อำเภอวัดเพลง
บ้านปากสระ วัดแจ้งเจริญ วัดศรัทธาราษฎร์ จรูญศรีวิทยาฯ วัดเกาะศาลพระ วัดเวียงทุน อนุบาลวัดเพลง

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชูทิศ วัดสันติการามวิทยา ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ โสภณศิริราษฎร์ ราชโบริกานุเคราะห์ สวนผึ้งวิทยา
ปากท่อพิทยาคม บ้านคาวิทยา คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย แคทรายวิทยา

 

โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนเอกชน
Website 
ดรุณาราชบุรี http://www.daruna.org
ดรุณาราชบุรีแผนกสองภาษา http://www.darunaep.ac.th/2009
ดรุณาราชบุรีพาณิชยการ http://www.daruna.ac.th
ดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค http://www.darunapoly.ac.th
นารีวิทยา http://www.nrv.ac.th
สุริยวงศ์ http://www.suriyawongse.org
พิบูลสงครามอุปถัมภ์ http://www.rbac-pibul.com/pibul2008/index.php
กองทัพบกอุปถัมภ์ “โยธินวิทยา” http://www.yothinarmy.com
กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา      http://www.burana.th.edu/index.htm
อนุบาลธรรมนิตย์ -
เรืองวิทย์พระหฤทัย http://www.ruengwit.th.edu
ธรรมจาริณีวิทยา http://www.buddhistgirls.org
ราชบุรีบริหารธุรกิจ http://www.rbac-pibul.com/pibul2008/index.php

 

รวมเว็บไซต์โรงเรียน
save ไฟล์แบบ Excel คลิก

โรงเรียน
Website
e-Mail
ผู้บริหาร
เบอร์โทร. ร.ร.
มือถือ
อำเภอเมือง
         
1
วัดใหญ่อ่างทอง http://www.wadyai_school.th.gs s179@ratchaburi1.org จีรวัฒน์  จันทร์เทศ 0 3273 2266 08 7169 8860
2
อนุบาลเมืองราชบุรี http://school.obec.go.th/anbmuang s194@ratchaburi1.org สมนึก เวชตรียานนท์ 0 3235 2263 08 1880 5804
3
วัดโพธิ์ดก http://school.obec.go.th/podok s146@ratchaburi1.org  โสภณ ตำนานจิตร - 08 4010 2564
4
วัดแคทราย http://school.obec.go.th/ksai s116@ratchaburi1.org นิวัติ  รุกขพันธุ์ 0 3235 2258 08 1942 2803
5
ชุมชนวัดคูบัว http://school.obec.go.th/kubua s007@ratchaburi1.org ชัชวิชญ์ แสงเขียว 0 3273 0157 08 6765 4442
6
วัดบ้านโพธิ์ http://school.obec.go.th/wadbanpo1 s136@ratchaburi1.org บำรุง อำภา 0 3273 0065 08 1880 9228
7
วัดหนามพุงดอ http://school.obec.go.th/pungdo s172@ratchaburi1.org วิเชิญ คำประดิษฐ์ 0 3273 0850 08 1942 2736
8
วัดอรุณรัตนคีรี http://school.obec.go.th/wadarun s183@ratchaburi1.org สมบูรณ์ สุจริยานุรักษ์ 0 3237 0450 08 2249 8575
9
วัดทุ่งหญ้าคมบาง http://www.tungyaco.th.edu s129@ratchaburi1.org ปราโมทย์ อัตตโชติ 0 3220 7052 08 9804 6393
10
วัดนาหนอง - s131@ratchaburi1.org สุรเดช อินทรสันติ 0 3220 7384 08 5290 6147
11
วัดเจติยาราม http://school.obec.go.th/jadihak s118@ratchaburi1.org จำเริญ เครือมูล 0 3232 3354 08 4972 7037
12
วัดห้วยหมู http://school.obec.go.th/hmu s176@ratchaburi1.org พิษณุ  โชติศิริคุณวัฒน์ 0 3231 9841 08 9060 2167
13
วัดเขาถ้ำกุญชร http://school.obec.go.th/khaothun s111@ratchaburi1.org รวม สีสม 0 3237 0231  08 1775 0769
14
วัดห้วยไผ่ http://huayphai.com s175@ratchaburi1.org กิตติชัย วงษ์ปาน 0 3237 0391 08 5262 1413
15
วัดเขางูสันติธรรม http://school.obec.go.th/kaongu s110@ratchaburi1.org ถนอมชัย ดาราศรีศักดิ์ 0 3239 1126 08 6 304 5684
16
วัดอรัญญิกาวาส http://school.obec.go.th/aranyik s182@ratchaburi1.org สมยศ หลงสมบุญ 0 3231 3120 08 4718 9292
17
บ้านทุ่งน้อย http://school.obec.go.th/tungnoi s035@ratchaburi1.org ไพบูลย์ พลอยทิพย์ 0 3222 8353 08 1880 4879
18
วัดหนองกระทุ่ม - s166@ratchaburi1.org  ชาตรี รัตนพิพิธชัย  0 3273 6073 08 9836 2830
19
วัดหนองตาหลวง http://school.obec.go.th/nongtal s168@ratchaburi1.org สานอารีย์ อินทร์ชำนาญ 0 3222 7612 08 9809 0021
20
บ้านหนองนางแพรว http://school.obec.go.th/npraw s075@ratchaburi1.org ประยงค์ ศรีสันเทียะ 0 3273 5478  08 1856 5962
21
บ้านชัฏเจริญ http://school.obec.go.th/chutjarern s027@ratchaburi1.org วิทยา ทองคำ 0 3272 0012 -
22
วัดน้ำพุ http://school.obec.go.th/wadnumpu s132@ratchaburi1.org สมพร ศรีอนันต์ 0 3273 5032-3 08 9918 6591
23
วัดเขาวัง http://www.khaowang.com s113@ratchaburi1.org อภิชาต คุณาธาทร 0 3233 7931 08 9615 1939
24
อนุบาลราชบุรี http://www.ars.th.edu s195@ratchaburi1.org เสน่ห์ โอฐกรรม 0 3233 7240 08 1407 7664
25
วัดดอนแจง http://school.obec.go.th/djang s122@ratchaburi1.org อุดม ศิวโมกษธรรม 0 3273 3114 08 1007 7109
26
วัดใหม่นครบาล - s180@ratchaburi1.org อ้อยทิพย์ เกตุสวัสดิ์สมคร 0 3273 2299 08 9107 7399
27
วัดดอนตะโก http://school.obec.go.th/dtago s124@ratchaburi1.org เสถียร พัฒนะวิริยะศิริกุล 0 3273 3301 08 9910 1584
28
วัดท่าโขลง - s127@ratchaburi1.org ขวัญจิตต์ ภูมิวงศ์วิวัฒน์ 0 3232 5563 08 1942 5177
29
วัดท้ายเมือง http://school.obec.go.th/taimuang s128@ratchaburi1.org ธนู คชสวัสดิ์ 0 3232 1960 08 1943 3492 
30
วัดดอนตลุง http://school.obec.go.th/dontalung s123@ratchaburi1.org โสภี สุขเจริญ 0 3239 1127 08 1858 4928
31
วัดเกาะลอย (ชุณ) http://school.obec.go.th/kohloy s106@ratchaburi1.org วีระศักดิ์ ตันเจริญรัตน์ 0 3236 9305 08 2250 7373
32
วัดห้วยตะแคง http://school.obec.go.th/htakang s173@ratchaburi1.org ปราณี ทัยคุปต์ 0 3239 1253 08 1944 2965
33
บ้านเขากรวด http://school.obec.go.th/kaokruad s018@ratchaburi1.org ชูศักดิ์ ศรีสงคราม 0 3237 3496 08 1944 3698
34
วัดโสดาประดิษฐาราม http://wadsoda.com s165@ratchaburi1.org ราตรี แออ่วม 0 3236 9501 08 1705 3901
35
วัดบางกระ http://school.obec.go.th/wadbangkra s133@ratchaburi1.org เฉลิมชาติ บุรณศิริ 0 3274 1749 08 0427 8184
36
วัดประเสริฐราษฎร์ฯ http://school.obec.go.th/wadprasert s137@ratchaburi1.org สุเทพ ทิมนาม 0 3272 0011 08 9966 7156
37
วัดบางลี่ http://bangli.way13.com s134@ratchaburi1.org มาโนตย์  โกมลกิติศักดิ์ 0 3231 7072 08 1856 9397
38
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม http://school.obec.go.th/wadpo s148@ratchaburi1.org สุเทพ  คำกลิ่น 0 3237 8100 08 7153 5631
39
วัดพิกุลทอง http://school.obec.go.th/pikul s144@ratchaburi1.org สมชาย ดำรงค์ศิลป 0 3237 8498 08 9015 9829 
40
วัดบ้านกล้วย http://school.obec.go.th/bankluay1 s135@ratchaburi1.org เจริญ ธนาเจริญศรี - 08 1571 7688
41
วัดอัมพวัน http://school.obec.go.th/aumpawan s184@ratchaburi1.org สันติพงษ์ เสวตามร 0 3226 3056 08 7102 6433
42
วัดพเนินพลู http://school.obec.go.th/pnplu s143@ratchaburi1.org วุติชัย  บุญหล่ำ 0 3226 3057 08 1197 4146
43
วัดไผ่ล้อม http://school.obec.go.th/plom s142@ratchaburi1.org มนตรี ชมชื่น 0 3226 3055 08 1763 4315
44
วัดศาลเจ้า http://school.obec.go.th/wadsaljao s159@ratchaburi1.org สุวัฒน์ แก้ววันนา 0 3273 8702 08 6174 6804
45
วัดเกตุน้อย http://school.obec.go.th/wadket s105@ratchaburi1.org ปรานอม เอี้ยงกุญชร 0 3271 1021 086 - 8933056
46
วัดคุ้งกระถิน - s115@ratchaburi1.org กฤติยา พลอยเรียง            - 08 1013 7094 
47
วัดเหนือวน http://school.obec.go.th/wadnuewon s178@ratchaburi1.org สุขเกษม  ทนุวัฒนพงศ์ 0 3237 4145 08 9910 9872
48
จันทคามวิทยา - s005@ratchaburi1.org อภินันท์ เลิศกรุณา              0 3272 0016 08 1627 9554
49
วัดใหม่ราษฎร์ฯ http://school.obec.go.th/wadmairath s181@ratchaburi1.org มนต์ทิพย์ มรรคเจริญ 0 3239 8351 08 1705 0769
อำเภอปากท่อ
         
50
อนุบาลปากท่อ http://school.obec.go.th/anbpt s193@ratchaburi1.org พสิษฐ์ชัย ยอดจันทร์ 0 3228 1565 08 6305 6839
51
วัดปากท่อ http://school.obec.go.th/wadpaktoe s139@ratchaburi1.org สุเทพ จอมคำ 0 3228 1360 08 7169 9100
52
วัดโคกพระเจริญ http://kokpra.wordpress.com s117@ratchaburi1.org อรรวรรณ แดงประดับ 0 3235 8544 08  9912 1547
53
วัดยางงาม http://school.obec.go.th/wadyang s151@ratchaburi1.org จรันต์ จิตอร่าม 0 3274 7236 08 9026 4612
54
วัดหัวป่า http://school.obec.go.th/huapa s177@ratchaburi1.org ประเชิญ มากเมือง 0 3274 7291 08 1880 9166
55
วัดวันดาว http://school.obec.go.th/wandao s155@ratchaburi1.org ฉัตรณรงค์ บรรจงเขียน 0 3228 1131 08 6799 6152 
56
วัดดอนทราย http://school.obec.go.th/dontrayschool s125@ratchaburi1.org สาธิต จันทร์เพ็ญ 0 3228 2098 08 5983 9666
57
บ้านเขาถ้ำ http://school.obec.go.th/kaothum s021@ratchaburi1.org ธีรชัย พลายรักษา - 08 9502 6467
58
บ้านเขาอีส้าน - s024@ratchaburi1.org   0 3272 0035  
59
บ้านหนองบัวหิ่ง http://school.obec.go.th/buahing s077@ratchaburi1.org กำธร ประเดิมชัย   08 1995 9434
60
บ้านไพรสะเดา http://school.obec.go.th/psadao s055@ratchaburi1.org อภิชาติ อุ่นมณีรัตน์ 0 3272 0034 08 7152 3066
61
บ้านเขาถ่าน http://school.obec.go.th/ktan s020@ratchaburi1.org ศันสนีย์ สกุลวรกานต์ 0 3272 0033 08 1364 4866
62
วัดหนองกระทุ่ม (ยุบ) - s166@ratchaburi1.org - 0 3228 1130  
63
บ้านเขาช้าง http://school.obec.go.th/kaochang s019@ratchaburi1.org   0 3273 4527  
64
วัดราษฎร์สมานฉันท์ http://school.obec.go.th/wadrath s153@ratchaburi1.org ไพโรจน์ เจริญเนตรสว่าง 0 3231 2055 08 1944 9164
65
วัดโพธิศรี - s149@ratchaburi1.org สถาพร กรีธาธร 0 3222 7772  
66
วัดพิบูลวนาราม - s145@ratchaburi1.org สุพล แย้มเกษร - 08 5890 0866
67
ชุมชนวัดทุ่งหลวง http://school.obec.go.th/tluang s008@ratchaburi1.org บุศรินทร์ สิริปัญญาธร 0 3237 6354 08 6973 1779
68
บ้านพุคาย http://school.obec.go.th/pukai s050@ratchaburi1.org   0 3237 6355  
69
บ้านหนองน้ำใส - s076@ratchaburi1.org ศิริ ชุ่มมะโน   08 9018 9147
70
วัดสันติการาม http://school.obec.go.th/wadsantikaram s162@ratchaburi1.org ศุภกิจ รัชตหิรัญ 0 3273 2747 08 2251 7391
71
บ้านเขาพระเอก http://school.obec.go.th/praeak  s022@ratchaburi1.org ชัยนาท หมื่นศรี 0 3220 7360 08 1736 8260
72
บ้านหนองไผ่ - s081@ratchaburi1.org สมนึก ใจมุ่ง 0 3272 0031 08 1942 2683
73
วัดสนามสุทธาวาส http://school.obec.go.th/wsanam s160@ratchaburi1.org สมเดช อินทนิล 0 3222 9846 08 9805 0470
74
บ้านหนองวัวดำ http://school.obec.go.th/wuadum s084@ratchaburi1.org สุกิ   พวงทรัพย์ 0 3272 0071 -
75
บ้านห้วยยางโทน http://school.obec.go.th/ytone s091@ratchaburi1.org สำราญ สุขาภิรมย์ 0 3222 8159 08 9209 9127
76
บ้านมณีลอย - s056@ratchaburi1.org สุรินทร์ ไพบูรณ์  0 3272 0022 08 9254 8300
77
บ้านหัวเขาจีน http://school.obec.go.th/jean s093@ratchaburi1.org ไพทูลย์ บัวแตง   08 67551618
78
บ้านพุเกตุ http://www.pukate.qc.ac.th s049@ratchaburi1.org ประชุม พวงพยอม  - 08 1378 4068
79
บ้านหนองลังกา http://school.obec.go.th/lungka s083@ratchaburi1.org สุวัฒน์ โรยดี 0 3222 9235 08  7158 2212
80
วัดวังมะนาว http://school.obec.go.th/wangmanow s154@ratchaburi1.org นิภา นาคสิงห์ 0 3228 2687 08 1941 4713
81
วัดสว่างอารมณ์ http://school.obec.go.th/wswang s161@ratchaburi1.org โสภณ สุมารินทร์ - 08 1763 4284
82
บ้านโป่ง http://school.obec.go.th/banpong1 s045@ratchaburi1.org ไกรสิทธิ์  ศิริรัมย์ 0 3222 9244 08 9065 4281
83
บ้านอ่างหิน http://school.obec.go.th/bananghin_r s096@ratchaburi1.org ชัชวาล เบญจมานุกุล 0 3273 2098  08 1385 2522
84
บ้านนาคอก http://school.obec.go.th/bnakok s040@ratchaburi1.org ฐิติรัตน์ จูโต 0 3273 0045 08 1378 4027
85
บ้านไทรงาม http://school.obec.go.th/ngam s038@ratchaburi1.org พีระ นิ่มเดช 0 3272 0030 08 1928 7757
86
บ้านท่ายาง http://school.obec.go.th/btayang/ s032@ratchaburi1.org สุวิน พัดเย็น 0 3272 0029 08 1981 7121
87
บ้านหินสี http://school.obec.go.th/hinsee s094@ratchaburi1.org อุไรวรรณ นิติวัฒนชัย  0 3272 0023 08 6298 6991
88
บ้านยางคู่ http://school.obec.go.th/yangkoo s059@ratchaburi1.org สมพงษ์ สัยเขียนวงษ์ 0 3272 0027 08 98006220
89
สีวะรา http://school.obec.go.th/seewara s189@ratchaburi1.org รัตน์ มากเมือง 0 3272 0026 08 9222 8291
90
บ้านห้วยศาลา http://www.huaysala.com s092@ratchaburi1.org ศักดา สร้อยพุดตาน 0 3272 0025 08 7162 9290
91
บ้านแม่ประจัน http://school.obec.go.th/prajan s058@ratchaburi1.org   0 3272 0024  
92
วัดวิมลมรรคาราม - s156@ratchaburi1.org ปรีชา ทุติยาภรณ์ - 08 6058 4002
93
ไทยรัฐวิทยา 64 http://school.obec.go.th/thairath64 s011@ratchaburi1.org ประกอบ อินทนิล 0 3273 4102-3 08 1526 1320
94
วัดป่าไก่ - s140@ratchaburi1.org กฤษฎา สุพงศ์ 0 3228 2633 08 1942 0960
95
วัดหนองบัว - s169@ratchaburi1.org   -  
96
บ้านบ่อตะคร้อ - s041@ratchaburi1.org ศิลปชัย อาจมังกร 0 3228 2632 08 7014 9163
97
บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) http://school.obec.go.th/hinsee s094@ratchaburi1.org      
อำเภอจอมบึง
         
98
วัดเขาปิ่นทอง http://school.obec.go.th/k_pintong s112@ratchaburi1.org บรรพต วรรณศิริ 0 3274 0309 08 1942 6861
99
วัดปากช่อง http://www.pchong.th.gs s138@ratchaburi1.org อาคม ตรงเที่ยง 0 3272 0045 08 1995 2863
100
วัดนาสมอ http://school.obec.go.th/nasamoh s130@ratchaburi1.org สุกิ พวงทรัพย์ 0 3272 0044 08 3313 6001
101
บ้านห้วยยาง - s090@ratchaburi1.org ชะลอ  เปลี่ยนแก้ว 0 3272 0042 08 7824 1366
102
วัดสูงเนินราษฎรฯ http://school.obec.go.th/sungnern s164@ratchaburi1.org ปิยะ  ขาวสะอาด - 08 1736 4367
103
บ้านหนองตาเนิด http://school.obec.go.th/bannongtanerd s073@ratchaburi1.org สุพล ชัดเชื้อ 0 3222 8005 08 1995 7582
104
บ้านหนองไผ่ http://school.obec.go.th/nongpai1 s080@ratchaburi1.org  กัลยา คุ้มญาติ 0 3272 0043 08 9887 0826
105
บ้านพุแค http://school.obec.go.th/banpukae s051@ratchaburi1.org มนต์ชัย สุนทรมานพ  - 08 9528 8258
106
อนุบาลจอมบึง http://www.anbjombung.com s191@ratchaburi1.org อนันต์ เอี่ยมชื่น 0 3226 1144 08 1705 6499
107
บ้านรางม่วง http://www.thai-school.net/school.php?pschool_id=750 s062@ratchaburi1.org อนันต์ หลีจินตะ 0 3226 1002 08 1421 8967
108
บ้านตลาดควาย http://school.obec.go.th/taladkwai s029@ratchaburi1.org ชัยรัตน์   เกิดทรัพย์ 0 3226 1941 08 1941 2136
109
บ้านหนองขนาก http://school.obec.go.th/khanak s070@ratchaburi1.org ชาญณรงค์ พงษ์ขยัน 0 3226 1059 08 6011 0796
110
บ้านจอมบึง http://www.banjombung.com s026@ratchaburi1.org เฉลิม เทพสวัสดิ์  0 3236 2036 08 1994 7962
111
วันครู 2503 http://school.obec.go.th/wankru2503 s185@ratchaburi1.org ประดิษฐ์ เดชเดชะสุนันท์ 0 3226 1048 08 1942 5114
112
บ้านหนองกระทุ่ม http://school.obec.go.th/nkratum s067@ratchaburi1.org พงศ์ภมร ภุมรา  0 3272 0048 08 7071 7692
113
บ้านหนองแร้ง http://school.obec.go.th/nongrang s082@ratchaburi1.org ชลดา แสวงรักษ์ 0 3226 2914 08 1942 7957
114
บ้านหนองปรือ http://school.obec.go.th/bnongprue s078@ratchaburi1.org กาญจนา จันทร์นาค 0 3222 8386  
115
บ้านเบิกไพร http://school.obec.go.th/berkprai s043@ratchaburi1.org ณัฐวุฒิ ทองเอีย  0 3273 9625 08 6165 9459
116
วัดชัฏใหญ่ http://school.obec.go.th/chutyai s121@ratchaburi1.org  บุญช่วย  ความดี    -     08 6106 7933
117
ชุมชนวัดรางบัว - s009@ratchaburi1.org นิพนธ์ เอี่ยมชื่น 0 3273 9040  08 6162 4606
118
วัดหนองบัวค่าย http://school.obec.go.th/buakai s170@ratchaburi1.org เสกสรร  เด่นดวงใจ 0 3226 2951 08 9258 4898 
119
บ้านหนองนกกะเรียน http://kariean.uoue.com s074@ratchaburi1.org วิชัย จุ้ยนิ่ม 0 3222 8436 08 7160 3699
120
บ้านหนองศาลเจ้า http://www.bannongsanjao_blogspot.com s085@ratchaburi1.org ศุภรัสมิ์ ธุวะคำ  0 3272 0046 08 1943 5250
121
วัดป่าเขาสัมมะงา http://www.thai-school.net/wbks s141@ratchaburi1.org ชยาน์  โตวิเศษ  -  08 1018 6503
122
วัดด่านทับตะโก http://school.obec.go.th/dan s126@ratchaburi1.org นริศน์ อนวัชชสุข 0 3226 5307 08 9809 3187
123
บ้านห้วยท่าช้าง http://school.obec.go.th/htachang s088@ratchaburi1.org พิสิฐ รอดประเสริฐ 0 3226 5085 08 00223710
124
บ้านทุ่งกระถิน http://school.obec.go.th/krathin s033@ratchaburi1.org ชัยรัตน์ รัตนบำรุง 0 3226 5022 08 9550 7098
125
บ้านหนองสีนวล http://school.obec.go.th/nsinuan s086@ratchaburi1.org เจษฎา ธีระตระกูล 08 1194 9339
126
บ้านโกรกสิงขร http://school.obec.go.th/ksingkorn s017@ratchaburi1.org เจริญชัย  วิวัฒน์สกุลไทย  0 3272 0072 08 7109 6411
127
บ้านหนองไก่เถื่อน http://school.obec.go.th/kaitheun s069@ratchaburi1.org สุรพงษ์  กลิ่นคง 0 3272 0047 08 5846 3461
128
บ้านหุบพริก http://school.obec.go.th/hubprik s095@ratchaburi1.org กำธร สุวรรณสินธุ์ 0 3222 8365 08  9067 9283
129
มหาราช 7 http://school.obec.go.th/maharatch7 s100@ratchaburi1.org ดุสิต สวัสดิภาพ 0 3273 9439 08 1172 9286
130
บ้านพุม่วงราษฎรฯ http://school.obec.go.th/pumuang s054@ratchaburi1.org สมทรง ไชยวัต 0 3272 0055 08 1824 3635
131
บ้านหนองปากชัฏ http://school.obec.go.th/pakchat s079@ratchaburi1.org  พิชิต รุ่งเรือง 0 3272 0054 08 9910 4351
132
บ้านรางเฆ่ http://brkschool1.blogspot.com s061@ratchaburi1.org สาโรช สัมฤทธิกุล 0 3272 0053 08 6299 8445
133
บ้านพุตะเคียน http://school.obec.go.th/takian s052@ratchaburi1.org ประยุทธ ทองกุล 0 3272 0052  08 7036 8380
134
บ้านทุ่งแฝก http://school.obec.go.th/tungfak s036@ratchaburi1.org เสงี่ยม เมฆนาคา 0 3272 0051 08 9898 8104
135
บ้านสันดอน http://school.obec.go.th/sundon s066@ratchaburi1.org วงษ์สัน  คูหามณีโชติ 0 3272 0050 08 9548 9795
136
บ้านทุ่งแจง http://school.obec.go.th/bantungjang s034@ratchaburi1.org ฉัตรชัย  กิตติรุ่งสุวรรณ 0 3226 5430 08 2291 5974
137
บ้านวังปลา http://school.obec.go.th/wangpla s064@ratchaburi1.org สุวพัชร์  เริ่มภักตร์ 0 3272 0049 08 1857 9073 
อำเภอวัดเพลง
         
138
อนุบาลวัดเพลง http://school.obec.go.th/anubanwadpleng s196@ratchaburi1.org สุรีย์  อมาตยพงศ์ 0 3239 9463  08 1942 1968
139
วัดศรัทธาราษฎร์ http://school.obec.go.th/sutharath s158@ratchaburi1.org บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ 0 3239 9464 08 1986 5668
140
จรูญศรีวิทยาฯ http://school.obec.go.th/jaroonsri s004@ratchaburi1.org พงษ์ศักดิ์ ยอดจันทร์ 0 3239 8205 08 1942 1537
141
วัดเกาะศาลพระ http://school.obec.go.th/salpra s107@ratchaburi1.org สุมาลี พวงพยอม 0 3239 9465 08 4802 8632
142
วัดเวียงทุน http://school.obec.go.th/wtun s157@ratchaburi1.org อรุณ วัฒนประดิษฐ์ 0 3239 9466 08 6163 2115
143
วัดแจ้งเจริญ http://school.obec.go.th/jjang s119@ratchaburi1.org เกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ 0 3274 7285 08 1700 4351
144
บ้านปากสระ http://school.obec.go.th/paksra s044@ratchaburi1.org เสรี เลิศประเสริฐพันธ์ 0 3228 2635 08 1736 7553
อำเภอสวนผึ้ง
         
145
รุจิรพัฒน์ http://www.rujirapath.ac.th s103@ratchaburi1.org พจนพร เจริญจิตทวีโชค 0 3272 0074 08 6174 3284
146
บ้านท่ามะขาม http://school.obec.go.th/banthamakam s031@ratchaburi1.org ศักดิ์ดา บุรีงาม  0 3272 0009 08 1942 0544
147
บ้านสวนผึ้ง http://scgiik-ban-sp.blogspot.com s065@ratchaburi1.org สธาวุฒิ จันทร์ผกาพันธ์ 0 3239 5152 08 1942 2836
148
กลุ่มนักข่าวหญิง 2 http://school.obec.go.th/nukkraw s001@ratchaburi1.org เปลว ปุริสาร 0 3272 0008 08 1995 3601
149
ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 http://school.obec.go.th/tsjura2 s012@ratchaburi1.org สมโภชน์ ศรีเมือง 0 3284 1422 08 9829 2542
150
บ้านหนองหม้อข้าว http://www.bnkschool.ispace.in.th s087@ratchaburi1.org ยงยุทธ ลิ่มสกลเศรษฐ์ 0 3272 0066 08 1455 6444
151
บ้านกล้วย http://school.obec.go.th/bankluay2 s015@ratchaburi1.org บพิตร ออมไธสง - 08 9976 5249
152
บ้านทุ่งศาลา http://school.obec.go.th/tsala s037@ratchaburi1.org เจนกิจ ทรัสตียากร 0 3272 0067  
153
อนุบาลสวนผึ้ง http://www.anubansuanphung.com s197@ratchaburi1.org สิทธิชัย ทุติยาภรณ์ 0 3236 4430 08 1942 2708
154
บ้านหนองขาม http://school.obec.go.th/bnkham s071@ratchaburi1.org มนัส เปล่งวิทยา 0 3236 4428 08 1986 9385
155
บ้านมะขามเอน http://school.obec.go.th/makhamaen s057@ratchaburi1.org ไพรัตน์ กิตติรุ่งสุวรรณ 0 3222 8743 08 1986 6402
156
วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ http://school.obec.go.th/rangsanae s152@ratchaburi1.org ปาริชาติ  โชติช่วง - 08 1012 3080
157
วัดเขาไก่แจ้ http://school.obec.go.th/kaijae s109@ratchaburi1.org ชาญณรงค์ แก้วมณี   08 1995 6040
158
สมนึกวิทิศวรการ  - s186@ratchaburi1.org สุภัทรา แสงทอง 0 3222 8793 08 1362 9578
159
วัดเขากลิ้ง http://school.obec.go.th/kaokling s108@ratchaburi1.org เมธา ทับทิมทอง 0 3272 0004 08 1010 8415
160
บ้านชัฏหนองหมี http://school.obec.go.th/chutmee s028@ratchaburi1.org ทวี พรหมมา - 08 9254 2481
161
บ้านห้วยผาก http://school.obec.go.th/huayphak s089@ratchaburi1.org รุ่ง สว่างเกตุ 0 3272 0002 08 1941 2604
162
สินแร่สยาม http://school.obec.go.th/sinrae s188@ratchaburi1.org ปทุมรัตน์ พัชรสุข 0 3272 0076 08 1008 5951
163
บ้านตะโกล่าง http://school.obec.go.th/bantakolang s030@ratchaburi1.org เฉลียว เถื่อนเภา  0 3272 0001 08 9014 4342 
164
ชุมชนบ้านบ่อ http://school.obec.go.th/nkee s006@ratchaburi1.org คณิต จิตเจริญทวีโชค 0 3239 5146 08 6176 1461
165
วัดนาขุนแสน http://school.obec.go.th/kunsan s039@ratchaburi1.org โสภณ ยิ่งทวี 0 3239 5235  
อำเภอบ้านคา
166
บ้านโป่งกระทิงบน http://pongbull.wordpress.com s046@ratchaburi1.org พิทยา คงสุคนธ์ 0 3273 1268 08 1981 9412
167
บ้านโป่งกระทิงล่าง http://school.obec.go.th/pongkting s047@ratchaburi1.org สุพัต อ่อนน้อม 0 3273 1255  08 9830 7470
168
บ้านพุบอนบน http://school.obec.go.th/pubon s053@ratchaburi1.org ณัฐวุฒิ วิจิตรโชติ  0 3272 0060 08 5264 5099
169
บ้านร่องเจริญ http://school.obec.go.th/banrongj s060@ratchaburi1.org ไพศาล ศรีเพ็ชร์ธาราพันธ์  0 3271 1191 08 2295 8905
170
น้ำตกห้วยสวนพลู http://school.obec.go.th/namtoks s013@ratchaburi1.org ลลนา โชติช่วง  0 3272 0058 08 1856 7023
171
โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน http://school.obec.go.th/rotary1 s104@ratchaburi1.org รัชนี อุทัยรัตน์ 0 3272 0057  08 7043 9654
172
วัดหนองพันจันทร์ http://school.obec.go.th/panjan s186@ratchaburi1.org อมร ศิริมังคโล 0 3222 8736 08 4927 8699
173
วัดยอดสุวรรณคีรี http://www.watyod.ac.th s150@ratchaburi1.org วินัย พุ่มบุญทริก 0 3272 0056 08 1743 2867
174
บ้านหนองจอก http://school.obec.go.th/nongjok1 s072@ratchaburi1.org นัทที พัฒนะผล 0 3222 8813 08 3003 0033
175
วัดช่องลาภ http://chonglapschool.com s120@ratchaburi1.org บุษบา ฤทธิสาร 0 3273 1677 08 1763 4094
176
บ้านหนองโก http://school.obec.go.th/bnongko s068@ratchaburi1.org วิสรรณ พลแสน   08 9045 8927
177
บ้านลำพระ http://www.lampra.com s063@ratchaburi1.org เฉลย แตงเที่ยง 0 3273 1445 08 1941 3462
178
อนุบาลบ้านคา http://school.obec.go.th/abbankha s192@ratchaburi1.org ฉัตรมณี จันทวงษ์ 0 3272 1021 08  1744 4714
179
บ้านบึง http://school.obec.go.th/banbung1 s042@ratchaburi1.org รุ่ง แผ่นสุวรรณ 0 3272 0065 08 1736 2845  
180
บ้านโป่งเจ็ด http://school.obec.go.th/pong7 s048@ratchaburi1.org วัลลพ บาลนคร 0 3222 8928 08 1763 3538
181
ประชาพัฒนาวิทย์ http://school.obec.go.th/ppatanawit  s098@ratchaburi1.org โสวัฒน์ เหลาธรรม 0 3272 0064- 08 9910 0250
182
บ้านเก่าต้นมะค่า http://school.obec.go.th/tonmaka  s016@ratchaburi1.org สรายุทธ ลิบไพรวัลย์ 0 3272 0063 08 1191 7454
183
โรตารี่1 บ้านพุน้ำร้อน http://school.obec.go.th/rotary1 s104@ratchaburi1.org รัชนี อุทัยรัตน์ 0 3272 0057  08 7043 9654