อำลาด้วยรัก
นายวินัย  ศรีเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑
ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

วันศุกร์ที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี

ครูณรงค์  กลิ่นฟุ้ง,ครูสมไชย  กระต่ายทอง  /ถ่ายภาพ/ข่าว/