อบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(TabLet) เพื่อการเรียนการสอน
รุ่นที่ 2  วันที่ 5-6 กันยายน 2555

ณ ห้องแสงตะวัน โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี
โดย...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1

 

ดร.สุริยะ   ชมศรีเมฆ  รอง.ผอ.สพป.รบ.1  ประธาน

 

คณะวิทยากร

 

ผอ.สุวิน  พัดเย็น โรงเรียนบ้านท่ายาง

 

จดและจำ

 

นางพันธ์ประภา  พูนสิน หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ

 

ครูป.1

 

ครูณรงค์   กลิ่นฟุ้ง  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา

 

ครูกฤษณะ  โรงเรียนวัดท้ายเมือง

 

ตั้งใจ

 

ครูอธิวัฒน์  บัวงาน  โรงเรียนบ้านชัฏใหญ่

 

ครูวิทยา   แหวกวารี  ครู คศ.3 โรงเรียนวัดแคทราย

 

ครูณรงค์   กลิ่นฟุ้ง  ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา /ข่าว/

 

รุ่นที่ 1