ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
และจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ชั้นอนุบาล 1-2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยศาลา

วันที่ 28 มีนาคม 2556

1. นายศักดา    สร้อยพุดตาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยศาลา  
2. นายณรงค์    กลิ่นฟุ้ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานงบประมาณ
3. นางโสพิศ    มากเมือง ครูชำนาญการพิเศษ งานการเงิน


นายศักดา    สร้อยพุดตาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยศาลา

 

   
   

ครูสมพิศ   จับจัด หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

   

จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี

 

   
   

จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี

 

   
   
   
   
   
   
   

ครูณรงค์  กลิ่นฟุ้ง  /ข่าว/